Algemene voorwaarden

Particulier

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die Centrum voor Mindfulness Den Bosch aanbiedt. De voorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen Centrum voor Mindfulness Den Bosch en de deelnemer.

Aanmelding
Aanmelding en betaling geschiedt via het inschrijfformulier op de website. Nadat het inschrijfformulier correct is ontvangen, krijgt de deelnemer daar via de mail bericht van. Vervolgens wordt een korte screeningsvragenlijst naar de deelnemer verstuurd. De inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevulde inschrrijfformulier en de betaling. Het volledige cursusgeld dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van start van de afgenomen dienst te zijn voldaan.

Volgorde aanmeldingen
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde dat de betaling door Centrum voor Mindfulness Den Bosch is ontvangen. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers voor de afgenomen dienst, wordt de datum van de ontvangen betaling als selectiecriterium gehanteerd.

Annulering door de deelnemer
Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Binnen 14 dagen na de initiële aanmelding is de deelnemer wettelijk gerechtigd de deelname kosteloos te annuleren. Daarna geldt:
 • Tot twee maanden voor aanvang van de afgenomen dienst kan kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de afgenomen dienst wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen vier weken en twee weken voor aanvang van de afgenomen dienst wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de afgenomen dienst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en is geen restitutie mogelijk.
 • Indien de deelnemer bij aanvang of tijdens de looptijd van de dienst voortijdig stopt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en is geen restitutie mogelijk.
 • Als een deelnemer om welke reden dan ook een bijeenkomst mist, is het niet mogelijk om deze op een later moment in te halen. Gemiste bijeenkomsten of voortijdig annuleren worden op geen enkele wijze gecompenseerd.


Annulering door Centrum voor Mindfulness Den Bosch

Centrum voor Mindfulness Den Bosch heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden zonder opgaaf van reden bijeenkomsten te annuleren. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld. Gemiste bijeenkomsten door afzegging vanuit Centrum voor Mindfulness Den Bosch worden in regel verzet. Enkel als verzetten niet mogelijk is en het opschorten van een gehele lopende dienst noodzakelijk wordt geacht, vindt naar rato financiële compensatie plaats richting de deelnemer, met een maximum van de volledige betaling.

In het geval dat er voor een aangeboden dienst onvoldoende aanmeldingen zijn, behoudt Centrum voor Mindfulness Den Bosch te allen tijde het recht voor om de betreffende dienst te annuleren. De deelnemer zal de mogelijkheid krijgen om op een ander moment deel te nemen of de betaling retour te ontvangen.

Centrum voor Mindfulness Den Bosch kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor geleden schade wegens het verzetten of annuleren van een dienst.

Vergoedingen
Zorgverzekeringen bieden met de aanvullende verzekering soms (gedeeltelijke) vergoeding. Centrum voor Mindfulness Den Bosch biedt in de uitkering van vergoedingen door de zorgverzekeraar geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. De eindverantwoordelijkheid hierin ligt te allen tijde bij de individuele deelnemer. Centrum voor Mindfulness Den Bosch is hierin onafhankelijk.

Vertrouwelijkheid
Persoonlijke gegevens die door de deelnemer worden gedeeld, worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld, tenzij hier door de deelnemer expliciet toestemming voor is verleend. Tijdens de trainingen creeëren we met elkaar een veilige omgeving waarin het besprokene vertrouwelijk wordt behandeld. Centrum voor Mindfulness Den Bosch werkt onafhankelijk.

Auteursrechten en copyright
Alle auteurs-, beeld- en andere toepasselijke rechten die rusten op de door Centrum voor Mindfulness Den Bosch voor de diensten ter beschikking gestelde materialen, zijn en blijven onverminderd eigendom van Centrum voor Mindfulness Den Bosch. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Centrum voor Mindfulness Den Bosch mogen materialen in geen enkele vorm door anderen worden gebruikt of verspreid, anders dan voor het persoonlijk gebruik van de deelnemer in het kader van de afgenomen dienst.

Disclaimer
Deelname aan een dienst van Centrum voor Mindfulness Den Bosch gebeurt altijd op vrijwillige basis van de deelnemer. De inzet en betrokkenheid van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat van de dienst. Centrum voor Mindfulness Den Bosch kan hierdoor geen garanties geven voor het gewenste resultaat en hier op geen enkele wijze voor verantwoordelijk worden gehouden.

Mensen die onder behandeling staan van een medisch specialist (zoals een arts of psychiater) worden aangeraden om voor inschrijving advies in te winnen bij hun specialist om te bepalen of het volgen van de betreffende dienst bij Centrum voor Mindfulness Den Bosch passend en wenselijk is in het behandeltraject. Centrum voor Mindfulness Den Bosch kan naar aanleiding van het ingevulde screeningsformulier een advies geven om al dan niet deel te nemen aan een dienst. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de deelnemer liggen.

De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze van deelname aan de dienst en mogelijke consequenties hiervan voor de fysieke en mentale gezondheid. Centrum voor Mindfulness Den Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg hiervan. Persoonlijke eigendommen vallen tijdens de geleverde dienst onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Centrum voor Mindfulness Den Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan persoonlijke eigendommen.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Centrum voor Mindfulness Den Bosch worden uitgegeven onder vermelding van een uniek code, het in te wisselen bedrag, de uitgiftedatum en de vervaldatum. Cadeaubonnen hebben een maximale geldigheidstermijn van twee jaar na uitgifte. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Het bedrag op de cadeaubon dient ineens besteed te worden. De waarde van de cadeaubon wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag bij aanmelding voor een dienst.

Zakelijk

De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die Centrum voor Mindfulness Den Bosch aanbiedt. De voorwaarden zijn bedoeld om helderheid te geven over afspraken tussen Centrum voor Mindfulness Den Bosch en een bedrijf als opdrachtgever.

Aanmelding
Een opdrachtgever kan contact opnemen met Centrum voor Mindfulness Den Bosch om interesse kenbaar te maken. Na contact zal Centrum voor Mindfulness Den Bosch een offerte opmaken. Een opdracht is definitief als door de opdrachtgever een woordelijk akkoord wordt gegeven op de offerte. Dit dient schriftelijk via mail of post te geschieden.

Betaling
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de volledige en correcte gegevens voor facturering worden aangeleverd. Indien de opdrachtgever de gegevens niet binnen twee weken na akkoord van de offerte heeft aangeleverd, heeft Centrum voor Mindfulness Den Bosch het recht om de opdracht te anuleren. Voor bedrijven geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de op de factuur genoemde betalingstermijn heeft Centrum voor Mindfulness Den Bosch het recht om de volgende naheffing in rekening te brengen:

 • Bij overschrijding van 30 dagen na factuurdatum wordt de offerte verhoogd met een naheffing van 5% van het overeengekomen totaalbedrag.
 • Elke daaropvolgende 30 dagen wordt de offerte opnieuw verhoogd met een naheffing van 5% van het overeengekomen totaalbedrag.

 

Annulering door de opdrachtgever
Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Binnen 14 dagen na akkoord is de opdrachtgever wettelijk gerechtigd de deelname kosteloos te annuleren. Daarna geldt:
 • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de afgenomen dienst wordt 10% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de afgenomen dienst wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen vier weken en twee weken voor aanvang van de afgenomen dienst wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de afgenomen dienst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en is geen restitutie mogelijk.
 • Indien een deelnemer bij aanvang of tijdens de looptijd van de dienst voortijdig stopt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en is geen restitutie mogelijk.
 • Als een deelnemer om welke reden dan ook een bijeenkomst mist, is het niet mogelijk om deze op een later moment in te halen. Gemiste bijeenkomsten of voortijdig annuleren worden op geen enkele wijze gecompenseerd.

 

Annulering door Centrum voor Mindfulness Den Bosch
Centrum voor Mindfulness Den Bosch heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden zonder opgaaf van reden bijeenkomsten te annuleren. De opdrachtgever en deelnemers  worden hiervan op de hoogte gesteld. Gemiste bijeenkomsten door afzegging vanuit Centrum voor Mindfulness Den Bosch worden in regel verzet. Enkel als verzetten niet mogelijk is en het opschorten van een gehele lopende dienst wordt noodzakelijk geacht, vindt naar rato financiële compensatie plaats richting de opdrachtgever, met een maximum van de volledige betaling.

Centrum voor Mindfulness Den Bosch kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor geleden schade wegens het verzetten of annuleren van een dienst.

Vertrouwelijkheid
Persoonlijke gegevens die door de opdrachtgever en deelnemers worden gedeeld, worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld. Centrum voor Mindfulness Den Bosch functioneert geheel onafhankelijk van de opdrachtgever. Hetgeen door deelnemers tijdens bijeenkomsten wordt gedeeld, wordt door Centrum voor Mindfulness Den Bosch vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de opdrachtgever.

Auteursrechten en copyright
Alle auteurs-, beeld- en andere toepasselijke rechten die rusten op de door Centrum voor Mindfulness Den Bosch voor de diensten ter beschikking gestelde materialen, zijn en blijven onverminderd eigendom van Centrum voor Mindfulness Den Bosch. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Centrum voor Mindfulness Den Bosch mogen materialen in geen enkele vorm door anderen worden gebruikt of verspreid, anders dan voor het persoonlijk gebruik van de deelnemer in het kader van de afgenomen dienst.

Locatie
Centrum voor Mindfulness Den Bosch werkt op eigen locatie(s). Desgewenst kunnen aangeboden diensten ook incompany op een bedrijfslocatie plaatsvinden. De opdrachtgever is in het laatste geval verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een daartoe geschikte ruimte. De materialen worden verzorgd door Centrum voor Mindfulness Den Bosch. Incompany aanbod vindt altijd plaats in nader overleg.

Disclaimer
Deelname aan een dienst van Centrum voor Mindfulness Den Bosch gebeurt altijd op vrijwillige basis van de opdrachtgever en de deelnemers. De inzet en betrokkenheid van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat van de dienst. Centrum voor Mindfulness Den Bosch kan hierdoor geen garanties geven voor het gewenste resultaat en hier op geen enkele wijze voor verantwoordelijk worden gehouden.

Persoonlijke eigendommen vallen tijdens de geleverde dienst onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Zakelijke eigendommen vallen tijdens de geleverde dienst onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Centrum voor Mindfulness Den Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan persoonlijke of zakelijke eigendommen.